Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto atsakymasLIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGOS, PROKURATŪROS PROFESINĖS SĄJUNGOS IR LIETUVOS VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS RESPUBLIKINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS PAREIŠKIMO
 
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas gavo Apylinkių teismų teisėjų sąjungos, Prokuratūros profesinės sąjungos ir Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pareiškimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į sparčiai besikomplikuojančią kriminogeninę situaciją šalyje, nuolat didėjančias teismų ir kitųteisėsaugos institucijų darbų apimtis ir reikalaujama be kita ko ne mažinti, bet bent išlaikyti buvusį 2008 m. teismų ir teisėsaugos institucijų finansavimą.
 
Komitetas išnagrinėjo šį pareiškimą ir atsakė pareiškėjams, tačiau, įvertindamas nurodytas problemas bei esamą situaciją apylinkių teismuose ir teisėsaugos institucijose prašo Jus atkreipti į tai dėmesį ir analizuoti galimybes spręsti nurodytas finansines problemas.
 
DĖL PAREIŠKIME NURODYTŲ PROBLEMŲ
 
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (toliau - komitetas) gavo Jūsų pareiškimą, kuriame atkreipiate dėmesį į sparčiai besikomplikuojančią kriminogeninę situaciją šalyje, nuolat didėjančias teismų ir kitų teisėsaugos institucijų darbų apimtis ir reikalaujate ne mažinti, bet bent išlaikyti buvusį 2008 m. teismų ir teisėsaugos institucijų finansavimą ir atsakingai įvertinti būsimos amnestijos pasekmes.
Komitetas yra dėkingas už Jūsų pastebėjimus ir informuoja, kad Jūsų nurodytos problemos komitetui yra žinomos ir yra svarstomos įvairios jų sprendimo galimybės. Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į keletą jų.
 
Pareiškime išsakėte nerimą dėl Seimo „ketinimų priimti įstatymą dėl amnestijos". Atsakydami Jums informuojame, kad kol kas nėra svarstymo objekto, kadangi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl amnestijos pažymint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio sukaktį" projektas (Nr. XP-3460, jo autorius - buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys A.Valionis) yra tik įregistruotas (2008 m. lapkričio 13 d.) Seimo įstatymų projektų registre, tačiau šis įstatymo projektas nėra praėjęs būtinos pateikimo Seimo plenariniame posėdyje procedūros, nėra paskirti Seimo komitetai, kurie turėtų svarstyti šį projektą, todėl nei projektas, nei pasiūlymai nebus svarstomi Seime.
Neseniai teisingumo ministras R. Šimašius per televiziją viešai išsakė nuomonę, kad Lietuva kol kas nėra pasirengusi amnestijos įstatymo priėmimui bei jo įgyvendinimui. Ministro nuomonei, kaip ir Jūsų pareiškime išsakytai nuomonei, pritartina. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad naujų iniciatyvų dėl minėto įstatymo projekto ar naujų įstatymo projektų dėl amnestijos akto nėra pareikšta. Jei Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio sukakties proga įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turtintysasmenys, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise, ateityje inicijuos įstatymo projektą dėl amnestijos akto ir jis bus pateiktas Seime, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, tikėtina, būtų paskirtas pagrindiniu komitetu ir svarstytų tokį projektą. Tačiau pažymėtina, kad tokiu atveju būtų siekiama, kad toks įstatymas būtų taikomas tik nedidelei grupei, panašiai kaip 2000 metų proga priimtame įstatyme „Dėl amnestijos akto" ir ypač nedideliam skaičiui nuteistųjų.
 
Komitetas yra apsisprendęs, kad vienas iš prioritetinių pavasario sesijos darbų bus kai kurių Teismų įstatymo nuostatų keitimas. Šiame kontekste paminėtinas hipotekos teisėjo statuso ir jo funkcijų klausimas. Įvertinant tai, kad pastaruoju metu apylinkės teismų teisėjų darbo krūvis sparčiai auga, svarstytina, ar šiuo metu racionalu turėti apylinkės teismuose išskirtinai tokios siauros specializacijos teisėjus, kurie pagal galiojančią Teismų įstatymo redakciją tik išimtinais atvejais gali atlikti ir kitas apylinkės teismo teisėjui priskirtas funkcijas. Todėl komitetas, siekdamas, kad būtų sumažintas kitų apylinkės teisėjų darbo krūvis, svarstys hipotekos teisėjams priskiriamų funkcijų praplėtimo galimybę, tai yra, kad jie specializuotųsi hipotekos klausimais, tačiau nagrinėtų ir kitas apylinkės teisme gaunamas bylas. 
 
Beje, pažymėtina, kad įgyvendinant Hipotekos registro vystymo koncepcijos nuostatas, ateityje numatoma apskritai atsisakyti hipotekos teisėjų instituto sutartinės hipotekos (įkeitimo) registravimo procese.Be to, komitetas, atsižvelgdamas į Panevėžio apskrityje ir Trakų rajone vyriausiuose policijos komisariatuose atlikto ikiteisminio tyrimo gerinimo eksperimento rezultatus, sieks, kad būtų imtasi priemonių supaprastinti biurokratines procedūras atliekant ikiteisminį tyrimą.
 
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį ir į tai, kad Jūsų pareiškimą komitetas taip pat persiuntė Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prašė išnagrinėti bei analizuoti galimybes spręsti nurodytas finansines problemas. Komitetas informuoja, kad tuo atveju, jeigu šalyje susiklosčiusi sudėtinga finansinė - ekonominė situacija pareikalautų dar mažinti viešajam sektoriui skiriamą finansavimą, komitetas dės visas pastangas, kad žemiausios grandies teisėjų ir teisėsaugos institucijų pareigūnų darbo užmokesčiui skirtas finansavimas nebebūtų sumažintas. 
 
Pagarbiai,
 
Komiteto pirmininkas                                                Stasys Šedbaras
 
Įkelta: 
2009-03-05