Straipsniai

Panevėžio miesto apylinkės teismo kvietimu Aukštaitijos sostinėje lankėsi Vokietijos Liuneno miesto teisininkai. Svečiai ne tik susipažino su apylinkės teismo darbo ypatumais, bet ir dalyvavo konferencijoje bei skaitė pranešimus apie nepilnamečių teisinę atsakomybę.

 

Jau aštunti metai su Panevėžio miesto partnerio – Liuneno teisininkais draugaujantis Panevėžio miesto apylinkės teismas praėjusią savaitę sulaukė svečių iš Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės. Teisme apsilankė devynių žmonių delegacija – Liuneno miesto apylinkės teismo teisėjai ir advokatų kontorų teisininkai.    

Sausio 17 dieną Teismų reformos koncepcija buvo aptariama Marijampolės ir Alytaus rajonų apylinkių teismuose. Teisėjų tarybos Pirmininkas G.Kryževičius išsamiau aiškino teismų reformos esmę ir turinį, pabrėždamas, kad svarbiausias tikslas, dėl ko reforma apskritai reikalinga, yra  suvienodinti apylinkių teismų teisėjų darbo krūvį, kuris šiuo metu skiriasi kai kur net dvigubai. Krūvio išlyginimui reformos metu būtų įdiegti  nauji administravimo instrumentai. Vienas iš jų- galimybė skirstyti bylas apimant didesnę teritoriją, tai leistų tam tikrą skaičių pirmiausia rašytinio proceso bylų perduoti nagrinėti teismui, kuriame tuo metu yra mažiau darbo; galimybė specializuoti tam tikrus teisėjus didesnės negu vienas rajonas teritorijos ribose, centralizuoti tam tikras aptarnavimo funkcijas (buhalterijas, ūkio dalį ir pan.) plačiau, negu kad vienas rajonas. Buvo pažymėta, kad  visi esami teismo pastatai ( jie būtų vadinami teismo rūmais) išliktų, tik juridinė priklausomybė pasikeistų. Teismų pavadinimai ir teritorijos yra pavaizduotos žemėlapyje, kuriuo įliustruotas šis tekstas. Reforma siekiama kokybinio šuolio visos teismų sistemos darbe.  Taip pat būtų siekiama išplėsti teismų savivaldą įvedant teisėjų susirinkimo institutą ir pavedant susirinkimui spręsti tam tikrus klausimus.

Teismų reforma žemėlapyje: teismų teritorijos pažymėtos skirtingomis spalvomis, buveinės miestas apvestas raudonai.

Rugsėjo 27 Teisėjų Tarybos posėdyje dar kartą buvo atidėtas klausimas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo G.Viederio veiksmų, kai jis neskyrė suėmimo Interpolo ieškomam asmeniui, vertinimo. Šį kartą Taryba nusprendė laukti, kol Konstitucinis Teismas išaiškins 1999 m. gruodžio 21 d. savo pačių nutarimą. Konstituciniam Teismui yra pateikti trys klausimai, kuriuos verta pacituoti pažodžiui:

1) ar konstitucinis teisėjo ir teismų nepriklausomumo principas, pasireiškiantis draudimu kištis į teismo ar teisėjo veiklą, apsritai ( per se) paneigia teisėjo drausminės atsakomybės galimybę už bet kokius, tarp jų ir akivaizdžius, šiurkščius pareiginius nusižengimus, aplaidumą jurisdikcinės veiklos srityje, nustatytus ir ištaisytus sprendimų procesinės patikros tvarka, taip pat už bet kokią teisėjo jurisdikcinę veiklą, kuri pagal proceso įstatymus yra procesinės patikros objektas;

 

Liepa prasidėjo džiugiomis teismų sistemos žinutėmis apie naujas galimybes ir lengvatas mūsų bylų dalyviams - startavo elektroninių paslaugų sistema. 2013 m. liepos 18 d. duomenimis, kuriuos pateikė Nacionalinė teismų administracija, savo paskyras elektroninių paslaugų portale turėjo tik 33 valstybės institucijos. Nėra pateikta duomenų, kiek privačių įmonių, advokatų kontorų yra prisijungę prie EPP ( elektroninių paslaugų portalo). Palyginimui, 2012 metais visi Lietuvos teismai išnagrinėjo 181 877 civilines bylas. Bendrame bylų sraute, atrodo, prisijungusiųjų ir norinčių naudotis elektroninėmis teismų paslaugomis yra mažuma, tačiau jeigu ieškinys ar pareiškimas pateikiamas teismui elektronine forma -  pagrindo nepriimti tokio pareiškimo nėra, net jeigu visi kiti bylos dalyviai ( atsakovai, tretieji asmenys) nenori, nemoka ir neketina išmokti naudotis šiomis naujovėmis. Taigi, pradedame bylą administruoti ir elektronine ir popierine forma.  

Rugpjūčio 2-osios Teisėjų tarybos posėdyje pavyko atkreipti šiek tiek Tarybos narių dėmesio į „elektroninės bylos problemas“.

Susikūrus valstybei, jos stabilumo ir pusiausvyros tarp kitų valstybinių valdžių garantu tapo nepriklausomas teismas, sprendimus priiminėjantis laisvai, vadovaudamasis įstatymais. Kaip teisėjo funkcijų vykdymo esmės priminimą mes kiekvienas nešiojame mums valstybės suteiktus įgaliojimus simbolizuojantį ženklą, kuriame įrašyta Marko Tulijaus Cicerono žodžiai: „Omnes servi legum sumus, ut liberi esse possimus" – "Esame įstatymo vergais, kad galėtume būti laisvais žmonėmis".

Galimybė laisvai priimti sprendimus vadovaujantis tik įstatymais ir teisėjo priesaikoje įtvirtintais principais – tai teisinės ir demokratinės valstybės garantas. Valstybės, kurioje gera ir saugu gyventi kiekvienam.

 

 

 

Sausio 3 dieną Ukmergės rajono apylinkės teisme laikinai einančio teismo pirmininko pareigas Renaldo Adamonio ir Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos iniciatyva buvo sukviestas pasitarimas dėl padėties Ukmergės rajono apylinkės teisme.

Pasitarime dalyvavo Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka, apylinkių teismų teisėjų sąjungos pirmininkas Vytautas Krikščiūnas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas Renaldas Adamonis, teisėjai ir teismo darbuotojai.

Situaciją bandė nušviesti Vilniaus visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyriaus vedėja  Elena Mirinavičienė.

Buvo pakviesti ir pasitarime dalyvavo LNK televizijos siužetų filmavimų grupė, vietinio Ukmergės rajono laikraščio „Gimtoji žemė“ žurnalistai.

 

 

 

Portalas delfi.lt 2012-12-28 skelbė, kad Ukmergės rajono teismas, kurio patalpose praėjusią savaitę užfiksuota daugiau nei dešimt kartų normą viršijanti gyvsidabrio garų koncentracija, laikinai dirba Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre bei Ukmergės rajono policijos komisariate ir artimiausiu metu grįžimo į savo nuolatines patalpas neplanuoja.

Kaip informavo Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja, reali situacija  yra labai sunki: kaip gali vykti teismo posėdžiai, kai visos bylos yra užrakintos  teisme, į kurį uždrausta eiti. Mes turime tik patalpas, keletą  kabinetų ir po stalą. Vakar (gruodžio 27) iki pietų  vadinamojoje raštinėje pajungė  vieną kompiuterį ir Liteko, tai pirmadienį pradės registruoti naujai  gautas bylas. Jokių specialių pranešimų niekas niekur nesiuntė, ir kaip  galima juos siųsti, nebent žinant visų bylininkų vardus, pavardes ir  adresus. Mantijos užrakintos, nei herbų, nei vėliavų, nei ženklų  kabinete dar nėra, tai koks gali būti bylų nagrinėjimas? Kompiuterių,  spausdintuvų irgi nėra, tai gal mes ir sprendimus ranka rašom, o  raštinė iš atminties bylininkams išduoda vykdomuosius...Tiesa, atvežė  penkis kompiuterius,  jie priskirti raštinei ir t.t. tai apie kokį  bylų nagrinėjimą galima kalbėti, - sakė teisėja.

 

Paskutinę gruodžio savaitę prieš šv.Kalėdas Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka lankėsi Ukmergėje, kur teismo pastate  rasti 2 kilogramai gyvsidabrio. Kaip sakė apygardos teismo pirmininkas, Ukmergės teismo darbas perkeltas į Policijos komisariatą ( baudžiamųjų ir administracinių bylų nagrinėjimas) ir į rajono savivaldybės pastatą ( civilinių bylų nagrinėjimas). Sąlygos darbui visiškai netinkamos. Užnuodytame teismo pastate visuomenės sveikatos centro nurodymu žmogui galima būti ne ilgiau kaip vieną valandą: tik įbėgti, paimti bylas ir išbėgti. Koks poveikis žmonių sveikatai jau padarytas- nežinoma, yra užsakytas tyrimas, kuris dar neatliktas.

Kaip sakė V.Zelianka, teismo darbuotojai jokių žymių simptomų nejuto iki to momento, kol statybininkai pragręžė sieną ir aptiko nuodingąjį metalą. Neaišku, kiek dar to metalo yra pripilta teisme.

Gruodžio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje diskutuota dėl situacijos Ukmergės teisme: nuspręsta Tarybos vardu kreiptis į Vyriausybę dėl finansinės paramos ir problemų sprendimo aukštesniu lygiu. Stebina Vyriausybės abejingumas, kai viena iš valdžios šakų yra paralyžuojama, negali normaliai dirbti, tačiau nėra sudaroma jokia speciali komisija, nesiimama greitų ir efektyvių priemonių tvarkyti pastatą, skiriant lėšų iš Vyriausybės rezervo fondo, suteikti pagalbą darbuotojams, efektyviai aiškintis įvykio priežastis ir kaltininkus.

Estijoje teismų reformos įgyvendinimas vertinamas teigiamai. Praėjus dvejiems metams nuo sujungtų teismų veiklos pradžios buvo atliktas teismų reformos efektyvumo ir pasiektų rezultatų vertinimas. Nustatyta, kad sujungus teismus, kaip ir tikėtasi, teismų darbo krūviai suvienodėjo, pvz., iki teismų reformos darbo krūviai nagrinėjant civilines bylas teismuose skyrėsi 2,5 karto, o praėjus dvejiems metams – 1,3 karto; darbo krūvių nagrinėjant baudžiamąsias bylas skirtumai sumažėjo nuo 3 iki 1,5 karto.

Estijos teismų struktūra iki reformos

Teisėjų darbo krūvis Lietuvos apylinkių teismuose yra skirtingas- kartais skiriasi net iki trijų kartų. Pavienių teisėjų etatų kilnojimas reikalingo efekto neduoda, todėl pradedama mąstyti apie apylinkių teismų reformą. Reformos esmė- apjungti apylinkių teismus po keletą į vieną apylinkės teismą ir tolygiai paskirstyti bylų srautą. Gruodžio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje buvo pristatyti Apylinkių teismų reformos metmenys ir buvo aptariami esminiai reformos momentai: kaip bus skirstomos bylos (kiekviename teismo padalinyje ar centralizuotai),  kaip funkcionuos teismas, turintis keletą pastatų įvairiose vietovėse, kuriuos siūloma vadinti teismo rūmais, kaip bus administruojamas iš keleto rūmų susidedantis teismas, taip pat- kokių Teismų įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų reikės, kad reforma galėtų būti įvykdyta.  Jūsų dėmesiui skelbiame  apylinkių teismų reformos  metmenis kol kas be pastabų, kurias yra pareiškę teisėjų tarybos nariai. Pastabų yra laukiama  ir iš visų teisėjų. Jeigu pastabas įrašysite šio tinklapio forume, pavadintame "Ką manote apie teismų reformą", tai jos visos bus susistemintos ir perduotos darbo grupei, toliau rengiančiai teismų reformai reikalingus norminius aktus. 

Šio tinklapio skyriuje "Straipsniai" rasite Estijos teismų reformos aprašymą- nors jį girdėjome per Visuotinį teisėjų susirinkimą, tačiau gal pravers palyginimui su mūsų ruošiamos reformos metmenimis.

Skirtingomis spalvomis pažymėtos planuojamų apylinkių teimų teritorijosami

Puslapiai

Užsiprenumeruoti ATTS straipsniai