Įstatai


paveiksliukas

PATVIRTINTI

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių
2008 m. spalio 30 d. steigiamojo susirinkimo nutarimu

 

PAKEISTI

I. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių
2008 m. lapkričio 7 d. susirinkimo nutarimu
II.     Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių
2015 m. balandžio 10  d. susirinkimo  nutarimu
 

 

  

 Apylinkių teismų teisėjų sąjungos

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Apylinkių teismų teisėjų sąjunga (toliau – Sąjunga) yra savanoriška, pelno nesiekianti asociacija, profesiniu pagrindu ir savanoriškumo principu jungianti Lietuvos apylinkių teismų teisėjus bei įgyvendinanti Sąjungos narių nustatytus uždavinius. Sąjungos tikslas – koordinuoti narių veiklą, tenkinti jų tarnybinius-visuomeninius poreikius ir kitus viešuosius interesus, atstovauti Sąjungos narių interesams bei juos ginti.

2. Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

3. Sąjunga gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

4. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.

5. Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Sąjunga turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, užsiimti labdara.

7. Sąjungos veiklos laikotarpis yra neribotas.

9. Sąjungos teisinė forma – asociacija.

II. SĄJUNGOS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ

9. Nesutrumpintas asociacijos pavadinimas lietuvių kalba – Apylinkių teismų teisėjų sąjunga.

Nesutrumpintas asociacijos pavadinimas anglų kalba – Union of Judges of local Courts.

10. Sąjungos buveinė nustatoma valdybos sprendimu.

III. SĄJUNGOS TIKSLAI IR VEIKLOS RŪŠYS

11. Sąjungos tikslai:

11.1. atstovauti Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narius teisėjų savivaldos institucijose ir visų instancijų teismuose reiškiant grupės ieškinius dėl apylinkių teismų teisėjų teisių ir teisėtų interesų  gynimo;
11.2.  padėti apylinkių teismų teisėjams įgyvendinti jų teises;
11.3.  dalyvauti rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su teismų (teisėjų) veikla;
11.4.  kelti teisėjo profesijos prestižą;
11.5.  dalyvauti apylinkių teismų teisėjų profesinio tobulinimo veikloje.

12. Sąjungos veiklos rūšys:

12.1. konferencijų, seminarų ir kitų renginių organizavimas;
12.2. informacijos apie Sąjungos veiklą skleidimas;
12.3. informacinio biuletenio leidyba;
12.4. kitos įstatymais neuždraustos veiklos vykdymas.

IV. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Sąjungos nariai – savanoriškai į ją įstoję Lietuvos apylinkių  teismų teisėjai. Sąjungos nariai gali būti ir kitų asociacijų nariais.

14. Narystė Sąjungoje pasibaigia:

14.1. atleidus iš apylinkės teismo teisėjo pareigų;
14.2. išstojus ar pašalinus iš Sąjungos;
14.3. nariui mirus;
14.4. Sąjungą likvidavus.

15. Sąjungos veikloje gali dalyvauti ir kiti asmenys – Sąjungos  garbės nariai:

15.1. Sąjungos garbės nariu gali būti asmuo, ypač nusipelnęs Sąjungai, ar apylinkės teismo teisėjas, atleistas iš teisėjo pareigų dėl amžiaus ar sveikatos būklės; paskirtas dirbti į apygardos ar kitą aukštesnės pakopos teismą.
15.2. Sąjungos garbės nariu tampama Sąjungos valdybos sprendimu;
15.3. Sąjungos garbės nariai turi visas Sąjungos nario teises, išskyrus teisę balsuoti, teisę būti išrinktu valdybos nariu, pirmininku, pirmininko pavaduotoju.

16. Sąjungos narys turi teisę:

16.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime (toliau – Susirinkimas), dalyvauti visuose Sąjungos renginiuose;
16.2. rinkti ir būti išrinktas į Sąjungos valdymo organus;
16.3. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą bei naudotis Sąjungos sukaupta informacija;
16.4. dalyvauti rengiant ir vykdant Sąjungos programas, projektus ir renginius;
16.5. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai raštu informuojant Sąjungos valdybą; tokiu atveju metinis ir tiksliniai nario sumokėti mokesčiai negrąžinami;
16.6. atstovauti Sąjungai visose valstybinėse valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, taip pat kitose įstaigose ir organizacijose gavus Sąjungos valdybos įgaliojimus.

17. Sąjungos narys privalo:

17.1. laikytis šių įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;
17.2. savo veikla kurti teigiamą  Sąjungos vaidmenį visuomenėje;
17.3. saugoti Sąjungos nario garbę, nežeminti jos autoriteto;
17.4. nesutampant jo nuomonei su Sąjungos valdybos ar Susirinkimo sprendimu, viešai neteikti savo nuomonės Sąjungos vardu;
17.5. vykdyti Susirinkimo ir Sąjungos valdybos priimtus sprendimus, nustatyta tvarka mokėti Sąjungos nario metinį ir tikslinius mokesčius;
17.6. teikti Sąjungai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti.

V. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ SĄJUNGOS TVARKA BEI SĄLYGOS

18. Naujais Sąjungos nariais tampama pateikus Sąjungos valdybai prašymą raštu.

19. Sąjungos nariai turi teisę išstoti iš Sąjungos raštu pateikę prašymą Sąjungos valdybai.

20. Sąjungos valdybos sprendimu nario veikla Sąjungoje gali būti suspenduota, jeigu narys:

20.1. nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų;
20.2. sąmoningai kliudo Sąjungai siekti užsibrėžtų tikslų;
20.3. viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus;
20.4. sistemingai (du ir daugiau kartų) nesumoka  metinio nario mokesčio;
20.5. pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, Teisėjų etikos kodeksą ir dėl to padaro žalos Sąjungai ar jos prestižui.

21. Už 20 punkte nurodytus pažeidimus Sąjungos valdyba gali pašalinti narį iš Sąjungos.

22. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Sąjungos valdyba.

23. Savanoriškai nutraukę savo veiklą Sąjungoje nariai privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo Sąjungos valdybai dienos.

VI. SĄJUNGOS VALDYMO ORGANAI

24. Sąjungos valdymo organai yra:

24.1. Susirinkimas;
24.2. valdyba.

25. Sąjungos valdymo organų posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo valdymo organo susirinkimo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

26. Sąjungos nariui už veiklą Sąjungos valdymo organuose neatlyginama.

VII. VISUOTINIS SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

27. Susirinkimas – aukščiausias Sąjungos valdymo organas. Susirinkime  balsavimo teisę turi visi Sąjungos nariai. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą. Sąjungos nariai taip pat turi teisę įgalioti kitus narius arba perleisti balsavimo teisę priimti sprendimus, kuriuose reikalingas balsavimas. Įgaliojimo ar balsavimo teisės perleidimo sutarties formą nustato Sąjungos valdyba. Susirinkimui pirmininkauja Sąjungos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas arba kitas valdybos narys.

28. Susirinkimas:

28.1. tvirtina ir keičia Sąjungos įstatus;
28.2. priima sprendimus dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
28.3. renka Sąjungos pirmininką, valdybos narius ir revizorių (auditorių), Sąjungos valdybos teikimu atšaukia Sąjungos pirmininką, valdybos narius, revizorių (auditorių);
28.4. nustato Sąjungos nario ir tikslinių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
28.5. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, ateinančių metų sąmatas ir biudžetą;
28.6. tvirtina Sąjungos valdybos teikiamą praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
28.7. sprendžia kitus Sąjungai  aktualius klausimus.

29. Susirinkimus organizuoja ir šaukia valdyba. Apie Susirinkimą Sąjungos valdyba  informuoja kiekvieną Sąjungos narį ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Sąjungos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Susirinkimo pradžios. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu 2/3 turinčių balsavimo teisę Sąjungos narių arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka.

30. Susirinkimas gali būti sušauktas ir 1/3  Sąjungos  narių iniciatyva. 

31. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

32. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Sąjungos narių, įgaliotinių. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų turi būti sušaukiamas pakartotinis Susirinkimas tais pačiais klausimais ir jo sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo dalyvaujančių Sąjungos narių, įgaliotinių skaičiaus.

33. Susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Susirinkimo sprendimas, išskyrus dėl 28.1. ir 28.2. punktuose nurodytų klausimų, laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau nei pusė Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių, įgaliotinių. Sprendimams dėl 28.1. ir 28.2 punktuose nurodytų klausimų priimti reikia daugiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių, įgaliotinių balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Sąjungos valdybos narių balsų dauguma. Jeigu ir Sąjungos valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sąjungos  pirmininko balsas.

VIII. SĄJUNGOS VALDYBA

34. Sąjungos valdyba yra vykdomasis organas, užtikrinantis Sąjungos veiklą ir atstovaujantis Sąjungai tarp susirinkimų.

35.   Sąjungos valdyba susideda iš Sąjungos pirmininko ir dešimties valdybos narių.

36.  Dešimt valdybos narių pagal Sąjungos narių siūlymą renka susirinkimas dviejų metų kadencijai po du valdybos narius nuo kiekvienos apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų. Valdybos nariui tapus Sąjungos pirmininku, pasitraukus iš valdybos ar Sąjungos savo noru arba tapus Sąjungos Garbės nariu, jo vietą likusiam laikotarpiui iki valdybos kadencijos pabaigos valdybos sprendimu užima kitas Sąjungos narys iš tos pačios apygardos teritorijos iškeltų ir nepatekusių į valdybą kandidatų sąrašo, rinkimų metu surinkęs daugiausiai balsų, jo sutikimu. Nesant kandidato, laisva vieta, į kurią nebuvo pasiūlyta nė vieno kandidato, tenka kitam kandidatui, surinkusiam daugiausiai rinkėjų balsų, nepriklausomai nuo jo priklausymo konkrečiai apygardai.

37. Pirmojo valdybos posėdžio metu iš valdybos narių išrenkamas Sąjungos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos iždininkas.

38.  Sąjungos valdyba:

38.1. organizuoja ir šaukia Susirinkimus;
38.2. vykdo Susirinkimo sprendimus ir kitus pavedimus;
38.3. priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Sąjungos nuostatomis ir tikslais;
38.4. tikslina Sąjungos veiklos programą, sąmatą ir biudžetą;
38.5. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Sąjungos ir Sąjungos narių narystės suspendavimo;
38.6. teikia siūlymus Susirinkimui nušalinti nuo pareigų Sąjungos  pirmininką,  valdybos narius, revizorių (auditorių), jeigu jie pažeidžia Sąjungos įstatus arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir dėl to padaro žalos Sąjungai, jos ir teismų prestižui.
38.7.  tvirtina struktūrą, darbuotojų etatų sąrašą, darbo reglamentą ir pareigybių aprašymus;
38.8. teikia Susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir biudžetą, jeigu Susirinkimas ataskaitinis;
38.9. suderina su Sąjungos nariais ir tvirtina vienkartinių mokesčių atskiroms programoms ir projektams vykdyti dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
38.10. informuoja Sąjungos narius apie Sąjungos valdybos veiklos planus ir organizuojamus posėdžius.

39. Sąjungos valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžių priimti sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau, kaip pusė valdybos narių. Valdybos nariai sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia  Sąjungos pirmininko balsas. Kai valdybos posėdyje nedalyvauja Sąjungos pirmininkas, balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia didžiausią teisėjo stažą turinčio valdybos nario balsas.

Skubiais atvejais galimas balsavimas elektroninėmis ryšio priemonėmis.  

40. Jei Sąjungos valdybos posėdyje nėra kvorumo, per 7 dienas šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis tais pačiais klausimais ir jo sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau, kaip 5 valdybos nariai.

41. Sąjungos valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, atlyginimas jiems nemokamas.

42. Sąjungos pirmininkas:

42.1. organizuoja  valdybos darbą;
42.2. atstovauja Sąjungai visose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose.
42.3. pirmininkauja valdybos posėdžiams, Sąjungos susirinkimui, jeigu susirinkime nenuspręsta kitaip.

43. Sąjungos pirmininkas be Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytų funkcijų priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo arba aptarnavimo  sutartis, rengia ir pateikia Susirinkimui Sąjungos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Sąjungos pirmininko kompetencijai priskirtus klausimus.

44. Sąjungos pirmininkas renkamas dviejų metų kadencijai. Sąjungos pirmininku tas pats teisėjas negali būti renkamas daugiau, kaip dviem kadencijoms iš eilės. Praėjus vienos kadencijos laikotarpiui, Sąjungos pirmininku vėl gali būti renkamas jau buvęs Sąjungos pirmininku teisėjas. Jeigu Sąjungos pirmininku išrenkamas jau išrinktas į valdybą teisėjas, tuomet valdybos nariu tampa kitas pretendentas pagal 36 punkto taisyklę.        

Sąjungos pirmininko nesant, jo funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas, o šio nesant – vyriausias amžiumi valdybos narys.

IX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE SĄJUNGOS VEIKLĄ TEIKIMO SĄJUNGOS NARIAMS TVARKA

45. Sąjungos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama ataskaitiniame Susirinkime.

46. Sąjungos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

46.1. informacija apie Sąjungos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus tikslus;
46.2. Sąjungos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
46.3. metinė finansinė atskaitomybė;
46.4. samdomų Sąjungos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
46.5. kita Susirinkimo nustatyta informacija.

47. Sąjungos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita saugoma Sąjungos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys bei garbės narys. Sąjungos valdybos sprendimu gali būti numatyti atvejai, kada leidžiama daryti minėtos ataskaitos kopijas ir jas teikti pageidaujantiems gauti informaciją apie Sąjungos veiklą asmenims.

48. Susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai nedalyvavusiems susirinkime nariams ir asmenims, kuriems  tie dokumentai adresuojami, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų pasirašymo. Už sprendimų, pranešimų išsiuntimą atsako Sąjungos pirmininkas, o Sąjungos likvidavimo atveju – likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, faksu, įteikiami asmeniškai pasirašant ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

49. Apie Sąjungos likvidavimą registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas Sąjungos narys ir kreditorius.

50. Jeigu Sąjungos narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti Sąjungai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas įteiktu tinkamai.

51. Jei Sąjungos narys pageidauja susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Sąjungos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, jis kreipiasi į Sąjungos valdybą, kuri pateikia nariui pageidaujamus dokumentus ar informaciją.

52. Sąjungos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Sąjungos valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos Žinios“.

X. SĄJUNGOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. NARYSTĖS IR  KITŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

53. Sąjungos kapitalas susideda iš nuosavo ir skolinto kapitalo.

54. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šių įstatų 55 punkte nustatytų šaltinių lėšų, bei piniginės lėšos.

55. Sąjungos pajamų šaltiniai:

55.1. metiniai ir tiksliniai narių mokesčiai;
55.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;
55.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
55.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Sąjungai;
55.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

56. Sąjungos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Sąjungos veiklai organizuoti.

57. Sąjungos nario metinio nario mokesčio dydžiai nustatomi Susirinkimo sprendimu. Metinis Sąjungos nario mokestis mokamas vieną kartą per metus valdybos nustatyta tvarka.

58. Sąjungos Garbės nariai valdybos sprendimu gali būti atleidžiami nuo nario ir kitų mokesčių.

59. Jeigu Sąjungos narys per metus nesumoka nustatyto metinio nario mokesčio, jo veikla Sąjungos valdybos sprendimu gali būti suspenduota iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu narį įspėjus raštu, jis  per 3 mėnesius įsiskolinimas nelikviduojamas,  valdyba turi teisę pašalinti narį iš Sąjungos.

XI. SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

60. Sąjungos įstatai gali būti pakeisti Susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų.

61. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Valstybės įmonėje „Registrų centras“. Kartu su įstatų pakeitimais Sąjunga Valstybės įmonei „Registrų centras“ turi pateikti visą pakeistų Sąjungos įstatų tekstą (naują redakciją).

XII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, SĄJUNGOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

62. Sąjungos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

63. Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Susirinkimas.

64. Sąjungos revizorių (auditorių) dviems metams renka Susirinkimas paprasta balsų dauguma. Revizoriumi (auditoriumi) negali būti Sąjungos valdybos narys ar darbuotojas.

65. Revizorius (auditorius):

65.1. tikrina Sąjungos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės bei finansinės apskaitos dokumentus;
65.2. artimiausiame susirinkime pateikia patikrinimo ataskaitą ir praneša apie visus tikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
65.3. saugo Sąjungos paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Sąjungos finansinę veiklą.

66. Sąjungos valdyba privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius ir buhalterinius dokumentus.

67. Revizorius (auditorius) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už Sąjungos veiklos trūkumų nuslėpimą.

XIII. SĄJUNGOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

68. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

69. Vienu metu Sąjunga negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

70. Sąjunga gali būti pertvarkoma, reorganizuota ar likviduota Susirinkimo sprendimu.

71. Susirinkimas ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Sąjungą, skiria likvidatorių. Paskyrus likvidatorių, jis įgyja Sąjungos valdymo organų teises ir pareigas. Jeigu Sąjungoje liko mažiau negu trys nariai, apie tokį narių sumažėjimą Sąjunga per trisdešimt dienų praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

72. Paskyrus likvidatorių, Sąjunga įgyja likviduojamos asociacijos teisinį statusą, Sąjungos valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jų teisės ir pareigos pereina likvidatoriui.

73. Apie Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą vieną kartą paskelbiama viešai respublikiniame dienraštyje, o kiekvienam Sąjungos nariui bei kreditoriui pranešama raštu. Apie likvidavimą ne vėliau kaip viešo paskelbimo dieną taip pat pranešama Juridinių asmenų registrui.

74. Likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Sąjungos narių reikalavimus dėl Sąjungos turto dalies, neviršijančios nario metinio ir narių sumokėtų tikslinių mokesčių, iki Sąjungos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Sąjungą.

75. Be Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų Sąjungos likvidatorius privalo:

75.1. viešai paskelbti respublikiniame dienraštyje „Lietuvos Žinios“ apie Sąjungos likvidavimą ir pateikti Valstybės įmonei „Registrų centras“ dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Sąjungą, bei savo duomenis;
75.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
75.3. perduoti likusį Sąjungos turtą šių įstatų nustatyta tvarka;
75.4. sudaryti Sąjungos likvidavimo aktą; Sąjungos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
75.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
75.6. pateikti Valstybės įmonei „Registrų centras“ Sąjungos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Sąjungai išregistruoti.

________________________________________________________________________________

 

 

 

Ankstesnė redakcija

PATVIRTINTA 

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių susirinkimo 
2008 m. lapkričio 7  d. nutarimu
 
Apylinkių teismų teisėjų sąjungos 
ĮSTATAI 
 
I. BENDROJI DALIS
 
1. Apylinkių teismų teisėjų sąjunga (toliau – Sąjunga) yra savanoriška, pelno nesiekianti asociacija, profesiniu pagrindu ir savanoriškumo principu jungianti Lietuvos apylinkių teismų teisėjus bei įgyvendinanti Sąjungos narių nustatytus uždavinius. Sąjungos tikslas – koordinuoti narių veiklą, tenkinti jų tarnybinius-visuomeninius poreikius ir kitus viešuosius interesus, atstovauti Sąjungos narių interesams bei juos ginti.
2. Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais. 
3. Sąjunga gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. 
4. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą. 
5. Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
6. Sąjunga turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, užsiimti labdara. 
7. Sąjungos veiklos laikotarpis yra neribotas. 
9. Sąjungos teisinė forma – asociacija.
 
II. SĄJUNGOS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ 
 
9. Nesutrumpintas asociacijos pavadinimas lietuvių kalba – Apylinkių teismų teisėjų sąjunga. 
Nesutrumpintas asociacijos pavadinimas anglų kalba – Union of Judges of local Courts. 
10. Sąjungos buveinė: Laivės a.17, Panevėžys, Lietuvos Respublika LT 35200.
 
III. SĄJUNGOS TIKSLAI IR VEIKLOS RŪŠYS
 
11. Sąjungos tikslai:
11.1. atstovauti apylinkių teismų teisėjų interesams valstybinėse valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, taip pat kitose įstaigose ir organizacijose; 
11.2. padėti apylinkių teismų teisėjams įgyvendinti jų teises;
11.3. dalyvauti rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su apylinkių teismų (teisėjų) veikla;
11.4. kelti apylinkės teismo teisėjo profesijos prestižą;
11.5. dalyvauti apylinkių teismų teisėjų profesinio tobulinimo veikloje.
12. Sąjungos veiklos rūšys:
12.1. konferencijų, seminarų ir kitų renginių organizavimas; 
12.2. informacijos apie Sąjungos veiklą skleidimas; 
12.3. informacinio biuletenio leidyba;
12.4. kitos įstatymais neuždraustos veiklos vykdymas.
 
IV. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
13. Sąjungos nariai – savanoriškai į ją įstoję Lietuvos apylinkių  teismų teisėjai. Sąjungos nariai gali būti ir kitų asociacijų nariais.
14. Narystė Sąjungoje pasibaigia:
14.1. atleidus iš apylinkės teismo teisėjo pareigų;
14.2. išstojus ar pašalinus iš Sąjungos;
14.3. nariui mirus;
14.4. Sąjungą likvidavus.
15. Sąjungos veikloje gali dalyvauti ir kiti asmenys – Sąjungos  garbės nariai:
15.1. Sąjungos garbės nariu gali būti asmuo, ypač nusipelnęs Sąjungai, ar apylinkės teismo teisėjas, atleistas iš teisėjo pareigų dėl amžiaus ar sveikatos būklės; paskirtas dirbti į apygardos ar kitą aukštesnės pakopos teismą. 
15.2. Sąjungos garbės nariu tampama Sąjungos valdybos sprendimu; 
15.3. Sąjungos garbės nariai turi visas Sąjungos nario teises, išskyrus teisę balsuoti, teisę būti išrinktu valdybos nariu, pirmininku, pirmininko pavaduotoju.
16. Sąjungos narys turi teisę:
16.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame Sąjungos narių susirinkime (toliau – Susirinkimas), dalyvauti visuose Sąjungos renginiuose;
16.2. rinkti ir būti išrinktas į Sąjungos valdymo organus;
16.3. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą bei naudotis Sąjungos sukaupta informacija;
16.4. dalyvauti rengiant ir vykdant Sąjungos programas, projektus ir renginius;
16.5. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai raštu informuojant Sąjungos valdybą; tokiu atveju metinis ir tiksliniai nario sumokėti mokesčiai negrąžinami;
16.6. atstovauti Sąjungai visose valstybinėse valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, taip pat kitose įstaigose ir organizacijose gavus Sąjungos valdybos įgaliojimus.
17. Sąjungos narys privalo:
17.1. laikytis šių įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;
17.2. savo veikla kurti teigiamą  Sąjungos vaidmenį visuomenėje;
17.3. saugoti Sąjungos nario garbę, nežeminti jos autoriteto;
17.4. nesutampant jo nuomonei su Sąjungos valdybos ar Susirinkimo sprendimu, viešai neteikti savo nuomonės Sąjungos vardu;
17.5. vykdyti Susirinkimo ir Sąjungos valdybos priimtus sprendimus, nustatyta tvarka mokėti Sąjungos nario metinį ir tikslinius mokesčius; 
17.6. teikti Sąjungai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti.
 
V. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ SĄJUNGOS TVARKA BEI SĄLYGOS
 
18. Naujais Sąjungos nariais tampama pateikus Sąjungos valdybai prašymą raštu. 
19. Sąjungos nariai turi teisę išstoti iš Sąjungos raštu pateikę prašymą Sąjungos valdybai. 
20. Sąjungos valdybos sprendimu nario veikla Sąjungoje gali būti suspenduota, jeigu narys: 
20.1. nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų; 
20.2. sąmoningai kliudo Sąjungai siekti užsibrėžtų tikslų; 
20.3. viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus; 
20.4. sistemingai (du ir daugiau kartų) nesumoka  metinio nario mokesčio; 
20.5. pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, Teisėjų etikos kodeksą ir dėl to padaro žalos Sąjungai ar jos prestižui. 
21. Už 20 punkte nurodytus pažeidimus Sąjungos valdyba gali pašalinti narį iš Sąjungos.
22. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Sąjungos valdyba. 
23. Savanoriškai nutraukę savo veiklą Sąjungoje nariai privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo Sąjungos valdybai dienos.
 
VI. SĄJUNGOS VALDYMO ORGANAI
 
24. Sąjungos valdymo organai yra: 
24.1. Susirinkimas; 
24.2. valdyba. 
25. Sąjungos valdymo organų posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo valdymo organo susirinkimo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. 
26. Sąjungos nariui už veiklą Sąjungos valdymo organuose neatlyginama.
 
VII. VISUOTINIS SĄJUNGOS NARIŲ SUSIRINKIMAS
 
27. Susirinkimas – aukščiausias Sąjungos valdymo organas. Susirinkime  balsavimo teisę turi visi Sąjungos nariai. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą. Susirinkimui pirmininkauja Sąjungos pirmininkas.
28. Susirinkimas: 
28.1. tvirtina ir keičia Sąjungos įstatus; 
28.2. priima sprendimus dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); 
28.3. renka Sąjungos pirmininką, jo pavaduotoją, valdybos narius ir revizorių (auditorių), Sąjungos valdybos teikimu atšaukia Sąjungos valdybos pirmininką, jo pavaduotoją, kitus valdybos narius, revizorių (auditorių);
28.4. nustato Sąjungos nario ir tikslinių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką; 
28.5. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, ateinančių metų sąmatas ir biudžetą; 
28.6. tvirtina Sąjungos valdybos teikiamą praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą; 
28.7. sprendžia kitus Sąjungai  aktualius klausimus.
29. Susirinkimus organizuoja ir šaukia valdyba. Apie Susirinkimą Sąjungos valdyba  informuoja kiekvieną Sąjungos narį ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Sąjungos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Susirinkimo pradžios. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu 2/3 turinčių balsavimo teisę Sąjungos narių arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka. 
30. Susirinkimas gali būti sušauktas ir 1/3  Sąjungos  narių iniciatyva.  
31. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. 
32. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Sąjungos narių. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 10 dienų turi būti sušaukiamas pakartotinis Susirinkimas tais pačiais klausimais ir jo sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo dalyvaujančių Sąjungos narių skaičiaus. 
33. Susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Susirinkimo sprendimas, išskyrus dėl 28.1 ir 28.2 punktuose nurodytų klausimų, laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau nei pusė Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių. Sprendimams dėl 28.1 ir 28.2 punktuose nurodytų klausimų priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Sąjungos valdybos narių balsų dauguma. Jeigu ir Sąjungos valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sąjungos  pirmininko balsas.
 
VIII. SĄJUNGOS VALDYBA
 
34. Sąjungos valdyba yra vykdomasis organas, užtikrinantis Sąjungos veiklą ir atstovaujantis Sąjungai tarp susirinkimų.
35. Sąjungos valdyba susideda iš Sąjungos pirmininko, jo pavaduotojo ir septynių valdybos narių.
36. Sąjungos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir  septynis valdybos narius renka susirinkimas dvejų metų kadencijai. Valdybos nariui pasitraukus iš asociacijos arba tapus garbės nariu, artimiausiame susirinkime į jo vietą likusiam kadencijos laikui renkamas naujas valdybos narys.  Sąjungos pirmininkas negali būti renkamas daugiau negu vienai kadencijai iš eilės. 
37. Pirmojo valdybos posėdžio metu iš valdybos narių išrenkamas Sąjungos iždininkas. 
38.  Sąjungos valdyba: 
38.1. organizuoja ir šaukia Susirinkimus; 
38.2. vykdo Susirinkimo sprendimus ir kitus pavedimus; 
38.3. priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Sąjungos nuostatomis ir tikslais; 
38.4. tikslina Sąjungos veiklos programą, sąmatą ir biudžetą; 
38.5. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Sąjungos ir Sąjungos narių narystės suspendavimo; 
38.6. teikia siūlymus Susirinkimui nušalinti nuo pareigų Sąjungos valdybos pirmininką, kitus Sąjungos valdybos narius, revizorių (auditorių), jeigu jie pažeidžia Sąjungos įstatus arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir dėl to padaro žalos Sąjungai, jos prestižui; 
38.7.  tvirtina struktūrą, darbuotojų etatų sąrašą, darbo reglamentą ir pareigybių aprašymus; 
38.8. teikia Susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir biudžetą, jeigu Susirinkimas ataskaitinis; 
38.9. suderina su Sąjungos nariais ir tvirtina vienkartinių mokesčių atskiroms programoms ir projektams vykdyti dydžius ir jų mokėjimo tvarką; 
38.10. informuoja Sąjungos narius apie Sąjungos valdybos veiklos planus ir organizuojamus posėdžius. 
39. Sąjungos valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžių priimti sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė  valdybos narių. Valdybos nariai sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia  Sąjungos pirmininko balsas. 
Skubiais atvejais galimas balsavimas elektroninėmis ryšio priemonėmis.  
40. Jei Sąjungos valdybos posėdyje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po savaitės šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis tais pačiais klausimais ir jo sprendimai yra teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau, kaip 3 valdybos nariai. 
41. Sąjungos valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, atlyginimas jiems nemokamas.
42. Sąjungos pirmininkas: 
42.1. organizuoja  valdybos darbą; 
42.2. atstovauja Sąjungai visose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose.
42.3. pirmininkauja valdybos posėdžiams, Sąjungos susirinkimui, jeigu susirinkime nenuspręsta kitaip.  
43. Sąjungos pirmininkas be Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytų funkcijų priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo arba aptarnavimo  sutartis, rengia ir pateikia Susirinkimui Sąjungos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Sąjungos pirmininko kompetencijai priskirtus klausimus.
44. Sąjungos pirmininko nesant, jo funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas, o šio nesant – vyriausias amžiumi valdybos narys.
 
IX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE SĄJUNGOS VEIKLĄ TEIKIMO SĄJUNGOS NARIAMS TVARKA
 
45. Sąjungos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama ataskaitiniame Susirinkime. 
46. Sąjungos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 
46.1. informacija apie Sąjungos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus tikslus; 
46.2. Sąjungos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 
46.3. metinė finansinė atskaitomybė; 
46.4. samdomų Sąjungos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 
46.5. kita Susirinkimo nustatyta informacija.
47. Sąjungos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita saugoma Sąjungos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys bei garbės narys. Sąjungos valdybos sprendimu gali būti numatyti atvejai, kada leidžiama daryti minėtos ataskaitos kopijas ir jas teikti pageidaujantiems gauti informaciją apie Sąjungos veiklą asmenims. 
48. Susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai nedalyvavusiems susirinkime nariams ir asmenims, kuriems  tie dokumentai adresuojami, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų pasirašymo. Už sprendimų, pranešimų išsiuntimą atsako Sąjungos pirmininkas, o Sąjungos likvidavimo atveju – likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, faksu, įteikiami asmeniškai pasirašant ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. 
49. Apie Sąjungos likvidavimą registruotu laišku ar asmeniškai pasirašytinai informuojamas kiekvienas Sąjungos narys ir kreditorius. 
50. Jeigu Sąjungos narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti Sąjungai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas įteiktu tinkamai. 
51. Jei Sąjungos narys pageidauja susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Sąjungos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, jis kreipiasi į Sąjungos valdybą, kuri pateikia nariui pageidaujamus dokumentus ar informaciją.
52. Sąjungos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Sąjungos valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami spaudoje ir/ar Sąjungos interneto svetainėje.
 
X. SĄJUNGOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. NARYSTĖS IR  KITŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
 
53. Sąjungos kapitalas susideda iš nuosavo ir skolinto kapitalo. 
54. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šių įstatų 55 punkte nustatytų šaltinių lėšų, bei piniginės lėšos. 
55. Sąjungos pajamų šaltiniai: 
55.1. metiniai ir tiksliniai narių mokesčiai; 
55.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas; 
55.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 
55.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Sąjungai; 
55.5. kitos teisėtai gautos lėšos. 
56. Sąjungos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Sąjungos veiklai organizuoti. 
57. Sąjungos nario metinio nario mokesčio dydžiai nustatomi Susirinkimo sprendimu. Metinis Sąjungos nario mokestis mokamas vieną kartą per metus valdybos nustatyta tvarka. 
58. Sąjungos garbės nariai valdybos sprendimu gali būti atleidžiami nuo nario ir kitų mokesčių. 
59. Jeigu Sąjungos narys per metus nesumoka nustatyto metinio nario mokesčio, jo veikla Sąjungos valdybos sprendimu gali būti suspenduota iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu narį įspėjus raštu, jis  per 3 mėnesius įsiskolinimas nelikviduojamas,  valdyba turi teisę pašalinti narį iš Sąjungos.
 
XI. SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
 
60. Sąjungos įstatai gali būti pakeisti Susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų.
61. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Sąjunga Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Sąjungos įstatų tekstą (naują redakciją).
 
XII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, SĄJUNGOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
 
62. Sąjungos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos. 
63. Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Susirinkimas. 
64. Sąjungos revizorių (auditorių) dviems metams renka Susirinkimas paprasta balsų dauguma. Revizoriumi (auditoriumi) negali būti Sąjungos valdybos narys ar darbuotojas. 
65. Revizorius (auditorius): 
65.1. tikrina Sąjungos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės bei finansinės apskaitos dokumentus; 
65.2. artimiausiame susirinkime pateikia patikrinimo ataskaitą ir praneša apie visus tikrinimo metu nustatytus pažeidimus; 
65.3. saugo Sąjungos paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Sąjungos finansinę veiklą.
66. Sąjungos valdyba privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius ir buhalterinius dokumentus. 
67. Revizorius (auditorius) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už Sąjungos veiklos trūkumų nuslėpimą.
 
XIII. SĄJUNGOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
 
68. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
69. Vienu metu Sąjunga negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma. 
70. Sąjunga gali būti pertvarkoma, reorganizuota ar likviduota Susirinkimo sprendimu. 
71. Susirinkimas ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Sąjungą, skiria likvidatorių. Paskyrus likvidatorių, jis įgyja Sąjungos valdymo organų teises ir pareigas. Jeigu Sąjungoje liko mažiau negu trys nariai, apie tokį narių sumažėjimą Sąjunga per trisdešimt dienų praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. 
72. Paskyrus likvidatorių, Sąjunga įgyja likviduojamos asociacijos teisinį statusą, Sąjungos valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jų teisės ir pareigos pereina likvidatoriui. 
73. Apie Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą vieną kartą paskelbiama viešai respublikiniame dienraštyje, o kiekvienam Sąjungos nariui bei kreditoriui pranešama raštu. Apie likvidavimą ne vėliau kaip viešo paskelbimo dieną taip pat pranešama Juridinių asmenų registrui. 
74. Likęs Sąjungos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Sąjungos narių reikalavimus dėl Sąjungos turto dalies, neviršijančios nario metinio ir narių sumokėtų tikslinių mokesčių, iki Sąjungos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Sąjungą. 
75. Be Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų Sąjungos likvidatorius privalo: 
75.1. viešai paskelbti respublikiniame dienraštyje apie Sąjungos likvidavimą ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Sąjungą, bei savo duomenis; 
75.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą; 
75.3. perduoti likusį Sąjungos turtą šių įstatų nustatyta tvarka; 
75.4. sudaryti Sąjungos likvidavimo aktą; Sąjungos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai; 
75.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka; 
75.6. pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui Sąjungos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Sąjungai išregistruoti.
 
___________________________________________
 
 
 
Patvirtinta 
valdybos 2009-02-12 nutarimu
 
APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGOS VALDYBOS REGLAMENTAS
 
I. BENDROJI DALIS
 
1. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos (toliau valdybos) reglamentas nustato valdybos struktūrą, kompetenciją, narių teises ir darbo tvarką.
2. Reglamentas tvirtinamas ir keičiamas valdybos posėdyje įstatuose nustatyta valdybos sprendimų priėmimo tvarka.
3. Valdyba – vykdomasis Apylinkių teismų teisėjų sąjungos organas, užtikrinantis Sąjungos veiklą ir atstovaujantis Sąjungai tarp susirinkimų.
4. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teismų įstatymu, Asociacijų įstatymu, Sąjungos įstatais, kitais teisės aktais bei šiuo reglamentu.
5. Valdybos veikla grindžiama kolegialumo, bešališkumo, demokratijos, teisėtumo, viešumo ir pragmatiškumo principais.
6. Pagrindinė valdybos veiklos forma yra jos posėdžiai.
7. Tam tikriems klausimams rengti, svarstyti valdyba gali sudaryti nuolatines arba laikinąsias komisijas ar darbo grupes iš Sąjungos narių.
 
II. VALDYBOS STRUKTŪRA
 
8. Sąjungos valdyba susideda iš Sąjungos pirmininko, jo pavaduotojo ir septynių valdybos narių, kurie visi turi atsakingo parašo teisę.
9. Sąjungos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir septynis valdybos narius renka susirinkimas dvejų metų kadencijai. Valdybos nariui pasitraukus iš asociacijos arba tapus garbės nariu, artimiausiame susirinkime į jo vietą likusiam kadencijos laikui renkamas naujas valdybos narys. Sąjungos pirmininkas negali būti renkamas daugiau negu vienai kadencijai iš eilės.
10. Pirmojo valdybos posėdžio metu iš valdybos narių išrenkamas Sąjungos iždininkas.
 
III. VALDYBOS BEI JOS NARIŲ KOMPETENCIJA
 
11. Sąjungos valdyba:
a) organizuoja ir šaukia Susirinkimus;
b) vykdo Susirinkimo sprendimus ir kitus pavedimus;
c) priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Sąjungos nuostatomis ir tikslais;
d) tikslina Sąjungos veiklos programą, sąmatą ir biudžetą;
e) priima sprendimus dėl Garbės narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Sąjungos ir Sąjungos narių narystės suspendavimo;
f) teikia siūlymus Susirinkimui nušalinti nuo pareigų Sąjungos valdybos pirmininką, kitus Sąjungos valdybos narius, revizorių (auditorių), jeigu jie pažeidžia Sąjungos įstatus arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir dėl to padaro žalos Sąjungai, jos prestižui;
g) tvirtina struktūrą, darbuotojų etatų sąrašą, darbo reglamentą ir pareigybių aprašymus;
h) teikia Susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir biudžetą, jeigu Susirinkimas ataskaitinis;
i) suderina su Sąjungos nariais ir tvirtina vienkartinių mokesčių atskiroms programoms ir projektams vykdyti dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
j) informuoja Sąjungos narius apie Sąjungos valdybos veiklos planus ir organizuojamus posėdžius. 
 
12. Sąjungos pirmininkas:
a) organizuoja  valdybos darbą; 
b) šaukia valdybos posėdžius ir teikia posėdžių darbotvarkę; 
c) pirmininkauja valdybos posėdžiams, pasirašo valdybos posėdžių protokolus;
d) atstovauja Sąjungai visose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose;
e) pirmininkauja Sąjungos susirinkimui, jeigu susirinkime nenuspręsta kitaip;
f) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo arba aptarnavimo  sutartis;
g) rengia ir pateikia Susirinkimui Sąjungos veiklos ataskaitą; h)      skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
i) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus;
j) sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Sąjungos pirmininko kompetencijai priskirtus klausimus.
 
13. Pirmininkas Sąjungos ir valdybos valią išreiškia pasirašydamas ant prašymų, pareiškimų, dokumentų, kreipimųsi, laiškų ir t.t. Nesant pirmininkui (liga, komandiruotė, atostogos) ilgiau, nei 3 dienas, už jį pasirašo Sąjungos pirmininko pavaduotojas, o šiam nesant – vyriausiasis amžiumi valdybos narys.
 
14.   Valdybos nariai:
 
a)        privalo:
 
·         veikti tik pagal įstatymus, Sąjungos įstatus ir šį reglamentą, nenukrypti nuo strateginių Sąjungos krypčių; 
·         dalyvauti valdybos posėdžiuose. Negalėdamas dalyvauti valdybos darbe dėl svarbių priežasčių, apie tai informuoja pirmininką ar kitus valdybos narius. Tokiu atveju jis turi teisę raštu išreikšti savo nuomonę atskirais darbotvarkėje numatytais ir svarstomais klausimais, kuri turi būti paskelbta posėdyje;
·         vykdyti paskirtas visuomenines pareigas;
·         turi atsakingojo parašo teisę ir pareigą;
 
b)        turi teisę:
 
·         siūlyti įtraukti klausimą svarstyti į valdybos posėdžio darbotvarkę,
·         pareikalauti, kad valdybos posėdžio darbotvarkės klausimas būtų sprendžiamas tik akivaizdžiame valdybos posėdyje,
·         pateikti su svarstytinu klausimu susijusią medžiagą,
·         pasisakyti bet kuriuo iš posėdyje svarstomų klausimų,
·         pateikti pasiūlymus dėl valdybos darbo tobulinimo,
·         siūlyti posėdžio sekretoriaus kandidatūrą,
·         dalyvauti valdybos sudarytų komisijų darbe.
 
IV.VALDYBOS POSĖDŽIAI
 
15. Valdybos posėdis yra pagrindinė valdybos veiklos forma.
16. Valdybos posėdžiai paprastai vyksta Sąjungos buveinės patalpose. Išvažiuojamųjų posėdžių vieta ir laikas suderinama valdybos narių bendru sutarimu.
17. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių.
18. Valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
19. Valdybos nariai nutarimus priima atvirai, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Sąjungos pirmininko balsas.
20. Skubiais atvejais galimas balsavimas elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jeigu dauguma valdybos narių reikalauja klausimą spręsti akivaizdžiame posėdyje, šis klausimas nebegali būti sprendžiamas naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
21. Jei valdybos posėdyje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po savaitės šaukiamas pakartotinis valdybos posėdis tais pačiais klausimais ir jo sprendimai yra teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau, kaip 3 valdybos nariai.
22. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Sąjungos pirmininkas, o jo nesant – pavaduotojas ar kitas valdybos posėdyje aptartas valdybos narys.
23. Valdybos posėdžio darbotvarkės projektas skelbiamas Sąjungos internetinėje svetainėje, adresu: www.atts.lt.
24. Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Gali būti daromas garso įrašas. Prireikus posėdžio eiga gali būti fiksuojamas ir kitomis techninėmis priemonėmis.
25. Valdybos    posėdžio    protokole    nurodomi    privalomieji    dokumento    rekvizitai: data, vieta, dokumento pavadinimas, eilės numeris, tekstas, pasirašančių asmenų (posėdžio pirmininko ir posėdžio sekretoriaus) nuorodos ir parašai.
26. Protokole  nurodomi  dalyvaujantys  ir nedalyvaujantys  posėdyje valdybos nariai, kviestiniai asmenys ir svarstomi klausimai. Nurodomas kiekvieno svarstomo klausimo   pranešėjas,   trumpai   išdėstoma  kiekvieno  klausimo  esmė,   nurodomi  kalbėtojai, pasiūlymų ar pastabų autoriai ir jų esminiai pasiūlymai ar pastabos, įrašomibalsavimo rezultatai ir posėdžio metu priimti nutarimai. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
27. Valdybos posėdžių protokolai turi būti surašomi ne vėliau kaip per 14 dienų po posėdžio ir saugomi  Sąjungos būstinėje.
28. Valdybos posėdžiai yra vieši, jeigu kitaip nenusprendžia valdyba.
29. Posėdžio garso (vaizdo) įrašas (jeigu buvo daromas) yra sudedamoji protokolo dalis ir saugomas kartu su protokolu Sąjungos buveinėje.
 
V. VALDYBOS DOKUMENTŲ RENGIMAS, TVARKYMAS IR APSKAITA 
 
30.Valdybos dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, jie turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijoms, Dokumentų rengimo taisyklėms.
31. Valdybos  dokumentai  tvarkomi  ir  apskaitomi, perduodami į valstybės  archyvą vadovaujantis Dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir   apskaitos   taisyklėmis, teisės aktais bei metodiniais nurodymais dokumentų tvarkymo ir archyvavimo klausimais, vieninga valstybės dokumentų tvarkymo sistema bei kitais teisės aktais.
32. Valdybai adresuoti teisėjų, asmenų pareiškimai, prašymai, pranešimai, paklausimai, skundai bei pasiūlymai priimami ir nagrinėjami vadovaujantis IV skyriuje nustatyta tvarka.
      ____________________________