LR Finansų ministerija DĖL PAREIŠKIMOLIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

 

Apylinkių teismų teisėjų sąjungai
Laisvės a. 17, LT-35200 Panevėžys
Prokurorų profesinei sąjungai                                                  2009-02-  Nr. (1.19-0206)-5K-0903470
Mažvydo g. 39, Kaunas                                                         Į 2009-02-09 Nr. 12-851
Lietuvos vidaus reikalų sistemos
respublikinei profesinei sąjungai
J. Jasinskio g. 9-207, LT-01111 Vilnius
Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL PAREIŠKIMO

Finansų ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. vasario 9 d. pavedimą Nr. 12-851, kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Teisingumo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Apylinkių teismų teisėjų sąjungos, Prokurorų profesinės sąjungos, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos 2009-01-29 pareiškime keliamus klausimus.

Atsakydami į prašymą nemažinti teisėjų, prokurorų, policijos ir kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų atlyginimų, atkreipiame dėmesį, kad siekiant artimiausiu laikotarpiu suvaldyti ekonominę krizę ir jos pasekmes, stabilizuoti valstybės finansus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 patvirtintos Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos nuostatomis, 2009 metų asignavimai darbo užmokesčiui visiems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms sumažinti, palyginti su pirminiu 2009 metų projektu,vidutiniškai 9,9 proc. Tačiau 2009 metų asignavimai darbo užmokesčiui, palyginti su 2008 metų asignavimais, sumažėjo nedaug. Teismams, prokuratūrai, policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme, palyginti su 2008 metais, asignavimai darbo užmokesčiui patvirtinti mažesni: teismams - 3,1 proc, policijai - 3,1 proc, prokuratūrai - 4,2 proc, valstybinėms priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboms -1,2 proc.

Be to, atsižvelgdami į tai, kiek turėta lėšų laisvoms pareigybėms išlaikyti, manome, kad toks lėšų darbo užmokesčiui sumažinimas neturės įtakos minėtų institucijų darbuotojų atlyginimams.

Kartu primename, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą nuo 2008 m. lapkričio 1 d. buvo gerokai padidinti visų teismų teisėjų, ypač apylinkių teismų teisėjų, atlyginimai. 2009 metais šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti teismams paskirstyta 16,5 mln. litų. 2009 metų planuojamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apygardų teismų teisėjų - 9500 litų, apylinkių teismų teisėjų - 7500 litų. Be to, informuojame, kad šiems metams teismams numatyta paskirstyti dar 10 mln. litų pradėjus įgyvendinti Lietuvos Respublikos negautos teisėjų darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo nuostatas.

Taip pat 2007-2008 m. buvo padidinti priedų prokurorams už kvalifikacinį rangą dydžiai, atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeistas darbo apmokėjimo pagal pareigybių hierarchiją principas, taip  pat skirtas papildomas finansavimas steigiamiems prokurorų padėjėjų etatams išlaikyti. 2009 metų planuojamas eilinių prokurorų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudaro: apygardų - 5596 litus, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų apylinkių - 4540 litų, kitų miestų apylinkių - 4380 litų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymą, pagal kurį pareiginės algos bazinis dydis sumažintas 3 procentais, t. y. nuo 490 litų iki 475 litų, kartu buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymas ir Lietuvos sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16,17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Pagal pastarųjų įstatymų nuostatas - gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra 15 procentų, o privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis - 6 procentai, iš viso gyventojų pajamų mokestis sumažėjo 3 procentiniais punktais, t. y. nuo 24 iki 21 procento. Atsižvelgdami į tai, manome, kad darbo užmokestis minėtų institucijų darbuotojams dėl sumažėjusio pareiginės algos bazinio dydžio neturėtų mažėti.

Taip pat informuojame, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. taikomi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai suteikė pajamų mokesčio sistemai daugiau progresyvumo, nes pagal įsigaliojusias naujas mokestines nuostatas:

1) pakeista neapmokestinamųjų pajamų dydžio (toliau - NPD) taikymo tvarka - padidintas NPD mažas pajamas gaunantiems asmenims ir netaikomas NPD didesnes pajamas gaunantiems asmenims, taip pat, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, numatytas taikytino NPD perskaičiavimas atsižvelgiant į gyventojo metinių pajamų lygį;

2) nustatyti individualūs NPD vaikus auginantiems asmenims - už pirmą vaiką 100 Lt, už antrą ir paskesnį - po 200 Lt;

3) nustatytas didesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas kapitalo pajamoms, t. y. dividendams taikomas 20 proc. tarifas, kitoms pajamoms - 15 proc. tarifas.

Taip mažesnes pajamas gaunančių gyventojų realiai mokamas pajamų mokestis bus mažesnis. Pavyzdžiui, 800 Lt per mėnesį uždirbančiam gyventojui pajamų mokestis sudarys tik apie 6 proc. jo pajamų, tuo tarpu gyventojui, kurio mėnesio darbo užmokestis viršija 3150 Lt, pajamų mokestis sudarys 15 proc.

Pažymėtina, kad nuo 2008 metų pradėta vykdyti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio tobulinimo reforma (sumažintas darbo apmokėjimo grupių skaičius nuo 6 iki 5, įstaigos pagal kriterijus suskirstytos į darbo apmokėjimo grupes), kas turėjo įtakos žemiausios grandies statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio augimui. 2009 metais dėl šalyje susiklosčiusios sunkios ekonominės ir finansinės padėties reforma nevykdoma. Tačiau pagal Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymą (Žin., 2008, Nr. 120-4549) numatoma laipsniškai mažinti pareigybių kategorijų intervalus (2010 metais iki 3 pareigybės kategorijų, 2011 metais iki 2 pareigybės kategorijų) ir dėl to didės žemiausias kategorijas turinčių valstybės tarnautojų darbo užmokestis (taip pat ir statutinių).

Dėl amnestijos Teisingumo ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos nuomonė išdėstyta jų raštuose (pridedami).

PRIDEDAMA:

1.         Teisingumo ministerijos 2009-02-23 rašto Nr. (1.39)-7R-1372 kopija, 2 lapai.

2.         Vidaus reikalų ministerijos 2009-02-19 rašto Nr. 1D-1298 (12) kopija, 1 lapas.
 

Finansų ministras                                                                        Algirdas Šemeta

Įkelta: 
2009-03-22