2013 metų plano svarstymas Valdybos posėdyje


Įkelta: 
2012-12-13

Kaip jau rašėme, gruodžio 7 dienos Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos posėdyje buvo aptarta,  ką Sąjunga turėtų ir galėtų nuveikti kitais metais. Atsižvelgdami į posėdžio svarbą, pateikiame visą Valdybos posėdžio protokolą:

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos

Valdybos posėdžio

Protokolas

2012 m. gruodžio 7 d.,

Kaunas

Dalyvauja: V.Krikščiūnas, D. Labokaitė, D. Butrimienė, A. Juknevičius, E. Paltanavičienė, A.Sakalauskienė. Svečio teisėmis dalyvauja D. Giačaitė.

Posėdžiui pirmininkauja V. Krikščiūnas.

Posėdžio sekretorė E. Paltanavičienė

1. Svarstyta: V.Krikščiūnas pasiūlė posėdį pradėti darbo plano 2013 metams aptarimu. Vėliau spręsti kitus kylančius klausimus.

Nutarta: bendru sutarimu darbotvarkė patvirtinta.

2. Svarstyta: darbo plano 2013 metams 1 klausimas ,,Dėl darbo krūvio nustatymo metodikos“.

D.Labokaitė prašo V.Krikščiūno nurodyti šiuo punktu siekiamą rezultatą.

V.Kriščiūnas paaiškina, kad tikslas – surinkti kuo įvairesnius duomenis iš įvairių metodikas jau turinčių institucijų, kurių pagrindu būtų galima parengti/pritaikyti teismams tinkamą darbo krūvių skaičiavimo metodiką.

A.Sakalauskienė pasisako, ar tam neturėtų būti sudaryta darbo grupė, nes vienam žmogui gal per daug darbo.

E.Paltanavičienė nurodo, kad metodiką turi ne tik medicinos darbuotojai, bet ir policija, kuri yra artima teismams darbo pobūdžiu.

A.Juknevičius nurodo, jog galėtų gauti duomenis kurių pagrindu tokia informacija galėtų būti tikslingai renkama.

D.Labokaitė siūlo nustatyti tokį terminą šiam darbui, kad bent preliminarūs duomenys galėtų būti pristatyti sąjungos nariams per 2013 metų gegužę vyksiančią konferenciją.

Nutarta: A.Juknevičius pateikia pagrindinius duomenis, reikalingus tokiai informacijai surinkti ir kartu su J.Vėgeliene surenka tokią informaciją iki 2013 m. gegužės 1 d.

3. Svarstyta: dėl 2013 metų Sąjungos konferencijos vietos ir laiko.

D.Labokaitė siūlo dėl šio klausimo tiesiogiai kontaktuoti su Klaipėdos sąjungos narėmis. Nurodo, kad gali tą padaryti pati per artimiausią tarybos posėdį.

V. Krikščiūnas siūlo konferenciją daryti 2013 m. gegužės 17 d. 13 valandą.

E.Paltanavičienė siūlo pradžią nustatyti 12 valandą.

D.Labokaitė siūlo konferenciją daryti sekantį, po gegužės 17 d., penktadienį.

Nutarta: Bendru sutarimu nutarta konferenciją tema „Manipuliavimas žmonių sąmone“ organizuoti 2013 metų gegužės 24 d., 12 valandą. D.Labokaitė dėl konferencijos vietos ir organizavimo kontaktuoja su Klaipėdos pirmininke A.Gaižutiene.

4. Svarstyta: Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų keitimas. D.Labokaitė siūlo šį klausimą analizuoti abstrakčiai ir darbo plano klausimą formuluoti apibendrintai, ne vien siauroje srityje. Tam nustatyti 1 metų terminą, atsakingu asmeniu paskiriant D.Butrimienę.

E.Paltanavičienė mano, kad terminas per ilgas, tam tikras išvadas jau galima daryti ir po 6 mėnesių.

D.Butrimienė mano, kad 6 mėnesiai yra nepakankami, tam kad išsiaiškinti kokios yra galimybės ir kokie pakeitimai teisėjams būtų naudingi.

Nutarta: vienbalsiai D.Butrimienę įpareigoti iki 2013 metų lapkričio 1 d. išanalizuoti situaciją ir pateikti pasiūlymus dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų pakeitimo. 

5. Svarstyta: LR BPK 168 str. ir BPK 14 str. keitimas.

V.Krikščiūnas nurodo, kad ikiteisminio tyrimo byloje yra atliekama aibė procesinų veiksmų, byla keliauja per kelias instancijas, o asmenys, dėl kurių pradėtas tyrimas, nėra informuojami, apie tai nieko nežino, nes BPK normos nenumato prokuroro nutarimo, ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties ir apygardos teismo nutarties pasiuntimo tam asmeniui, prieš kurį buvo inicijuotas procesas. Tai nėra teisinga. Reikia įteisinti. Dėl šio įsipareigoja iki gegužės 1 d. parengti šių teisės normų redakcijas ir jas pateikti LR Seimui.

E.Paltanavičienė siūlo parengtas redakcijas išplatinti teismams pasiūlymams ir nuomonei pareikšti.

Nutarta: V.Krikščiūnas vėliausiai iki 2013 metų gegužės 1 d. paruoš įstatymų projektų redakcijas. E.Paltanavičienė jas išplatins teismams nuomonei dėl teikiamų įstatymų projektų pareikšti. Įstatymo projektai bus teikiami LR Seimui. 

6. Svarstyta: dėl teisėjų privalomojo draudimo, nuo sausio 1 dienos nelikus teismuose policijos apsaugos.A.Sakalauskienė nurodo, kad nelikus policijos pareigūnų teismuose, kyla klausimas, kas atlygintų teisėjui padarytą žalą, jeigu jis būtų sužalotas arba žūtų. Taip pat neaišku ar yra reglamentuotas teisėjų profesinių ligų sąrašas.

D.Giačaitė atkreipia dėmesį į tai, kad aktualus ne tik teisėjų, tačiau visų į teismą ateisiančių nekaltų žmonių apsaugos ir draudimo klausimas. Jei toks žmogus nukentėtų, kas atlygintų jam turtinę ir neturtinę žalą.

D.Labokaitė nurodo, jog iš tiesų yra aktualu, kad būtų draudžiamas bet kuris teismo pastate esantis ir nukentėjęs asmuo.

Nutarta: pavesti A.Sakalauskienei iki 2013 m. vasario 1 d. surinkti informaciją apie profesinių ligų sąrašus, išsiaiškinant ar toks yra sudarytas teisėjams; teisėjų ir kitų esančių teisme asmenų draudimą, išsiaiškinant ar šiuo metu yra kokie nors tai reglamentuojantys įstatymai ir kokia apimtimi jie veikia nukentėjus teisėjui, jį sužalojus ar jam žuvus; ar reglamentavimas apima atvejus, jei teisėjas nukentėtų pakeliui į / iš darbo. 

7. Svarstyta: dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygų pakeitimo.

A.Sakalauskienė nurodė, jog teisėjai yra susirūpinę dėl ketinamų atlikti pakeitimų šioje srityje ir mano, kad viskas turėtų būti kaip iki šiol, teisėjas neturėtų būti atsakingas už advokato paieškas.

Nutarta: įpareigoti A.Nevardauskį iki 2013 m. vasario 1 d. surinkti informaciją apie planuojmų atlikti įstatymo keitimo problemas, galimybes ir naudingumą.

8. Svarstyta: bylų skirstymo tolygumo LITEKO sistemoje metodikos klausimai.

A.Sakalauskienė nurodė, kad dėl skaidrumo būtų gerai, jog visi teisėjai galėtų matyti bylų skirstymo teisme pagrindus ir tvarką, kad kiekvienas galėtų pasitikrinti ar konkreti byla nebuvo specialiai paskirta konkrečiam teisėjui.

V.Krikščiūnas nurodo, kad to padaryti greičiausiai nebus galima, kadangi tokią informaciją matyti gali tik administratorius, todėl leidimas ją matyti visiems teisėjams reikštų, jog jie gali taip pat daryti patvarkymus sistemoje.

D.Butrimienė mano, jog būtų gerai duoti pasiūlymą, kad Liteke būtų nustatytos lubos, kiek daugiausiai tam tikrų bylų teisėjas gali gauti per 1 dieną.

Nutarta: V.Krikščiūnas iki 2013 m. vasario 1 d. pasiaiškins ką galima būtų padaryti, kad teisėjai galėtų matyti bylų skirstymo teisėjam protokolus ir paskyrimo pagrindus.

9. Svarstyta: Dėl bylų sudėtingumo nustatymo kriterijų, jų sąsajos su bylų skirstymu.       

E.Paltanavičienė nurodė, kad yra problema tame, kad Liteko nevertina bylos sudėtingumo pagal byloje esančių atskirų veikų skaičiaus, joje dalyvaujančių ir turimų apklausti asmenų gausos, ji priskiriama paparastam statistiniam vienetui, nepaisant savo ypatumo. Gavus tokią bylą, teisėjui tą pačią ar kitą dieną gali būti paskiriama dar viena tokia pat byla, tai yra tokia byla neturi reikšmės tolesnių bylų skirstymui.

V.Krikščiūnas nurodo, kad tokiu atveju, jo nuomone turėtų įsikišti administratorius ir atitinkamai pakoreguoti kitas bylas, kad tas pats teisėjas vienu metu negautų kelių sudėtingų bylų.

D.Butrimienė nurodo, kad situaciją galima išspręsti tik identifikuojant bylas pagal dalyką, t.y. kad  būtų skirstomos, skolos, žalos, rangos ir kitos bylos, o ne ginčo visos bendrai.

D.Labokaitės teigimu, esant tokiai situacijai teisėjas turėtų naudotis greičiau nagrinėtinos bylos mechanizmu, kada tokiam teisėjui būtų sumažinamas darbo krūvis. Mano, kad ateityje bylų sudėtingumas tik paprastės, todėl jie nebus detalizuojami ar smulkinami. Dėl šio nėra tikslo šio klausimo kelti.   

Nutarta: įpareigoti E.Paltanavičienę iki 2013 metų balandžio 1 d. parengti pasiūlymą dėl darbo krūvio vienodinimo Liteko sistemoje siekiant pakeisti reglamentavimą. Esant pasiūlymams su jais kreiptis į Teisėjų tarybą.

10. Svarstyta: dėl protokolavimo civilinėse bylose.

E.Paltanavičienė nurodo, kad teisme juntama šiokia tokia sumaištis dėl to, kad nuo sausio 1 d. turi nebelikti protokolų. Neaišku, kaip dirbsime toliau, kadangi nėra jokio norminio akto. Aktualu ar šiuo klausimu Teisėjų taryboje yra sudaryta darbo grupė ir galbūt būtų tikslinga mūsų atstovams jos veikloje dalyvauti bei teikti mums naudingus pasiūlymus.

D.Labokaitė nurodė, kad įstatymo įsigaliojimas bus pratęstas dar 1 metams, todėl nėra būtinybės dabar ką nors daryti.

Nutarta: nesant skubos, nieko kol kas nesiimti.

11. Svarstyta: dėl pramogų sąjungos nariams organizavimo.

E.Paltanavičienė siūlo pasirinkti galimas datas bei renginio pobūdį, apsispręsti ar kelionės bus pažintinės Lietuvoje, ar vyksime į užsienį.

D.Labokaitė nurodo, kad kolegos ganėtinai pavargę, todėl į užsienį keliauja vangiai. Mano, kad tokios kelionės nepasiteisins.

D.Giačaitės nuomone geresnis yra tam tikrų renginių organizavimas zonose, kadangi prisikviesti į renginį, organizuojamą Dzūkijoje, Klaipėdoje gyvenančius kolegas praktiškai neįmanoma.

V.Krikščiūnas siūlo bendrai kelionei parinkti birželio mėnesį.

D.Butrimienė ir D.Labokaitė mano, kad jis netinkamas, nes gegužės pabaigoje numatyta konferencija Klaipėdoje.

D.Giačaitė siūlo apygardų mastu organizuoti kelis renginius, pavyzdžiui apie vasario mėnesį ir rudenį.

E.Paltanavičienė siūlo, kad tokie renginiai pagal jų vietą būtų orientuoti į Lietuvos vidurį, kad atstumas kolegoms būtų daugiau mažiau panašus.

Nutarta: įpareigoti E. Paltanavičienę apsvarstyti ir parengti pasiūlymus, orientuojantis į kelis renginius per metus. Apie tai informaciją patalpinant ATTS svetainėje, kad kiekvienas narys galėtų laisvanoriškai nuspręsti ar jis nori tokiame renginyje dalyvauti. Bet kuriame regione organizuojamame sąjungos renginyje dalyvauja visi valdybos nariai.

12. Svarstyti kiti klausimai:

Dėl sąjungos narių koordinatorių teismuose.

D.Butrimienė mano, jog reiktų spręsti klausimą dėl koordinatorių atskiruose teismuose paskyrimo, su kuriais būtų galima palaikyti kontaktą ir perduoti/gauti informaciją.

E.Paltanavičienės nuomone skirti koordinatorius visuose be išimties teismuose būtų netikslinga, kadangi yra teismų, kuriuose dirba tik po 4-5 teisėjus, iš kurių tik vienas sąjungos narys.

Nutarta: artimiausiu laiku V.Krikščiūnas susisieks su teismuose dirbančiais sąjungos nariais ir  sužinos jų nuomonę.

Dėl dalyvavimo Teisėjų tarybos sudarytose darbo grupių veiklose.

D.Labokaitė mano, jog sudarant Teisėjų tarybose darbo grupes aktualiais klausimais, būtų siūlomi ir sąjungos valdybos nariai. Ir toks dalyvavimas pasiūlytiems ir patvirtintiems valdybos nariams turi būti privalomas.

E.Paltanavičienė mano, kad siūlant valdybos narius į darbo grupes, būtų atsižvelgiama į jų nagrinėjamų bylų specializaciją.

Nutarta: sudarant taryboje darbo grupes D.Labokaitė į jas siūlys ir sąjungos valdybos narius, kuriuos patvirtinus jų dalyvavimas darbo grupėse yra privalomas.

 

Valdybos narių posėdis baigė darbą.

Pirmininkas                                                                                                           Vytautas Krikščiūnas

Valdybos posėdžio sekretorė                                                                           Eridana Paltanavičienė