Naujienos

 

ATTS valdyba 2015 metų spalio 2 d. posėdyje svarstė dėl Sąjungos narių visuotinio susirinkimo. Nuspręsta susirinkimą šaukti 2016 metų balandžio 29 dieną. Nuo balandžio 25 dienos Kauno mariose prasidės laivybos sezonas, valdyba nutarė organizuoti susirinkimą plaukiant laivu Kauno mariomis. Kauniečiai šią pramogą jau yra išbandę, tačiau kitų miestų gyventojams turėtų būti nauja ir patrauklu. Pasižymėkite balandžio 29 dieną kalendoriuose ir ruoškitės susirinkimui. Laukiame pasiūlymų dėl darbotvarkės ir meninės programos.

Spalio 2 dieną Vilniuje posėdžiavo ATTS valdyba.

Svarstyta dėl priemonių siekiant, kad apylinkių teismų teisėjų atlyginimo koeficientas būtų nustatytas 16,2 ( dabar galioja 14,2). Nors Teisingumo ministras dar šių metų birželio mėnesį susitikime su Teisėjų tarybos pirmininku ir teisėjų visuomeninių organizacijų atstovais iš principo pritarė tokiam koeficiento pakėlimui, tačiau įstatymo projektas iki šiol nėra pateiktas Seimui.

Svarstyta dėl pasiūlymų ir pastabų pateikimo siekiant supaprastinti teisėjų sveikatos patikrinimo tvarką. Teisėjų Taryba yra sudariusi darbo grupę, kuriai iškeltas uždavinys parengti sąrašą pasiūlymų, kaip reikėtų supaprastinti ir palengvinti teisėjų sveikatos patikrinimo procedūras, kurios šiuo metu yra pernelyg sudėtingos, dalis renkamų duomenų yra akivaizdžiai pertekliniai, pati procedūra yra pernelyg centralizuota, sudėtinga. Valdyba aptarė, kokiu pasiūlymus teiksime nuo Sąjungos.

Taip pat svarstyta dėl kitų metų renginių ir veiklos planų.

Nuo 2016 metų sausio 1 d. teisėjo darbo krūvis bus skaičiuojamas kitaip - Teisėjų Taryba 2015-05-29 posėdyje patvirtino "Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašą".  Esminė naujovė yra ta, kad išnagrinėjus bylą jokių duomenų teisėjas įvesti neturės ir negalės - nei reikalavimų skaičiaus, nei šalių byloje skaičiaus, nei jokių kitų duomenų. Statistinis darbo krūvis bus skaičiuojamas pagal bylos kategoriją, kuri bus suteikiama bylos pradžioje pagal bylų numeravimo tvarkos aprašą. Krūvio skaičiavimo laikotarpis - ne trumpesnis negu pusė metų. Kita esminė naujovė, dėl kurios buvo ilgokai ginčijamasi - nustatytas darbo krūvio santykis tarp civilinės ir baudžiamosios bylos 1:2,5. Šis santykis yra nustatytas empirinių tyrimų būdu kaip iš esmės atitinkantis bylai išnagrinėti reikalingą laiką. Šio santykio įvedimas skaičiuojant darbo krūvį turėtų panaikinti skirtumą tarp civilines bylas nagrinėjančio teisėjo statistiškai paskaičiuoto darbo krūvio ir baudžiamąsias bylas nagrinėjančio teisėjo paskaičiuoto darbo krūvio jiems dirbus vienodą laiką. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad  teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų turi būti 2,5 karto daugiau negu kad civilines bylas nagrinėjančių teisėjų, greičiau priešingai, baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų turėtų būti atitinkamai mažiau. 

Pateikiame interneto nuorodą, kur galite rasti abu aprašus- bylų numeravimo ir darbo krūvio skaičiavimo ( Teisėjų tarybos nutarimai Nr. 79 ir Nr.80): http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teiseju-taryba/nutarimai/173/2....

Gegužės 29 dienos Teisėjų tarybos posėdyje Apylinkių teismų teisėjų sąjungos iniciatyva pradėtas svarstyti klausimas dėl atlyginimo koeficiento padidinimo iki 16,2 apylinkių teisėjams. Teisėjų taryba iš esmės pritarė, kad koeficientas turėtų būti padidintas ir priartintas prie apygardos teismo teisėjo atlyginimo koeficiento, kuris yra šiuo metu 17,2 (apylinkės teisėjos atlyginimo keoficientas šiuo metu yra 14,2). Ketinama artimiausiu metu organizuoti Teisėjų tarybos vadovų susitikimą su Teisingumo ir Finansų ministrais ir siekti, kad Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimas būtų svarstomas jau šiemet. 

Primename, kad gegužės 21 d. Kaune  į pirmąjį posėdį susirinkusi  Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdyba atylyginimo koeficiento padidinimo klausimą apsibrėžė kaip svarbų ir neatidėliotiną uždavinį. Nustatydama sau keleto ateinančių metų prioritetus Sąjungos valdyba nusprendė siekti, kad būtų nustatyta galimybė teisėjams išeiti į išankstinę pensiją, kad būtų supaprastinta teisėjų sveikatos patikrinimų tvarka, patobulinta elektroninio bylų tvarkymo sistema sudarant galimybę tam tikrus proceso veiksmus atlikti nuotoliniu būdu. 

  

 

 

Teisingumo ministerija pateikė teismams Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Komercinio arbitražo ir Prokuratūros įstatymų pakeitimų projektus. Apylinkių teismų teisėjų sąjunga pateikė pastabas dėl Civilinio proceso kodekso pakeitimų. 

Prisegtuose prieduose  rasite įstatymų projektus, lyginamuosius variantus, aiškinamuosius raštus ir mūsų pateiktas pastabas.  

Balandžio 24 d. Molėtuose, Teisėjų mokymo centre,  įvyko eksteisėjų klubo "Temidė" steigiamasis susirinkimas, į kurį susirinko 41 dalyvis, į pensiją iš įvairių teismų išėję teisėjai. Susirinkime buvo nutarta teisėjams pensininkams susiburti į neformalią savaveiksmę organizaciją ir ją pavadinti Eksteisėjų klubas "Temidė". Klubo tikslas - įtraukti teisėjus pensininkus į šalies teisinį, kultūrinį gyvenimą, plėtoti ir puoselėti tarpusavio bendravimą. Susirinkimas patvirtino klubo įstatus. Išrinkta valdyba trejų metų laikotarpiui iš vienuolikos asmenų: Liuda Arlauskienė, Algirdas Auruškevičius, Tereselė Kazlauskienė, Janina Kirvelienė, Benediktas Stakauskas (atstovauja Vilniaus regioną), Romas Aikevičius, Algimantas Smolskas (atstovauja Kauno regioną), Rima Žiautienė, Tomas Zdanavičius (atstovauja Panevėžio regioną), Jonas Špelveris (atstovauja Klaipėdos regioną), Juozas Lisas (atstovauja Šiaulių regioną). Klubo prezidente išrinkta Liuda Arlauskienė. Po susirinkimo įvyko šventinė vakaronė. Šią informaciją pateikusi klubo prezidentė Liuda Arlauskienė sakė, kad tikisi turiningo ir įdomaus bendradarbiavimo ir su Apylinkių teismų teisėjų sąjunga.

 

Balandžio 24 d. Teisėjų tarybos posėdyje apsvarstyti teisėjų visuomeninių organizacijų veikloje kylantys nesklandumai.  Kaip pažymėjo Teisėjų asociacijos pirmininkas Ramūnas Gadliauskas, kai kurių teismų administracija sudaro papildomas kliūtis teisėjų dalyvavimui profesinių organizacijų veikloje, reikalaudami ne tik gauti leidimą dalyvauti LRTA ir ATTS renginiuose, bet ir įsakymais nustatydami papildomą darbo laiką kitomis dienomis, kada renginiuose dalyvavę teisėjai turėtų „atidirbti sugaištą" laiką.

Teisėjų tarybos nuomone, teisėjai, aktyviai dalyvaujantys profesinių organizacijų veikloje, neprašo sumažinti darbo krūvio ir bylų skirstymo sistema jiems skiria tiek pat darbo, kaip ir niekur nedalyvaujantiems kolegoms. Be to, šie teisėjai visos teisėjų bendruomenės interesais dalyvauja regioninėse teisėjų šventėse, susitikimuose su užsienio šalių teisėjais, darbo grupių pasitarimuose, naujų teisėjų priesaikos ceremonijose ir kituose renginiuose savo laisvalaikio sąskaita, neprašydami apmokėti komandiruotes, viršvalandžius ar suteikti papildomas poilsio dienas. Pažymėtina ir tai, kad LRTA ir ATTS renginiai darbo dienomis vyksta pora kartų į metus, todėl dalyvavimas juose negali esmingai trukdyti teisėjo tiesioginių pareigų atlikimui.
Daugumai Teisėjų Tarybos narių suprantama nerašyta taisyklė, jog teisėjai dirba ne nuo 8 iki 17 vai., o tiek laiko, kiek reikia, kad būtų operatyviai ir tinkamai įvykdytas teisingumas bei užtikrintos teismams priskirtos funkcijos.
Toks teismų vadovų, kurie kartu yra ir teisėjai, elgesys, susikerta su Teisėjų etikos kodekso 16 straipsnyje numatytu solidarumo principu, nes santykiai su kolegomis yra grindžiami ne pasitikėjimu, sąžiningumu, tolerancija, o pavaldumu ir biurokratinių taisyklių laikymusi.
Teisėjų taryba nusprendė rekomenduoti teismų pirmininkams nedaryti kliūčių teisėjų dalyvavimui profesinių visuomeninių organizacijų veikloje.

Balandžio 10 įvyko Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių visuotinis susirinkimas, kuriame išrinkti nauji Sąjungos valdymo organai. Pirmininke išrinkta Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė. Sąjungos valdybos nariais išrinkti: Diana Butrimienė, Jolanta Vėgelienė, Lina Tamulevičienė ( Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos),  Diana Jasaitienė, Artūras Šafronas ( Kauno apylinkės teismo teisėjai), Alma Jurgelienė ( Šiaulių apylinkės teismo teisėja), Nerijus Masiulis ( Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas), Svajūnas Bliudsukis ( Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas), Vytautas Krikščiūnas ( Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas), Nida Solovjovienė ( Biržų rajono apylinkės teismo teisėja). Sąjungos revizore-auditore išrinkta Živilė Janavičienė ( Kauno apylinkės teismo teisėja).

Pirmininko pavaduotojas bus renkamas pirmajame naujai išrinktos valdybos posėdyje.

Susirinkime išklausyta praėjusios kadencijos Sąjungos pirmininko Vytauto Krikščiūno ataskaita, revizoriaus Kęstučio Venckaus ataskaita. Sveikinimo žodžius  sakė Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininkas Ramūnas Gadliauskas. Susirinkime diskutuota apie Sąjungos ateities planus, aktualiausias teisėjams problemas, galimas strategijas toms problemoms spręsti.  

2015 m. balandžio 10 d., 12.00 val. (registruojamės nuo 11.00 val.) Raseinių r., poilsio centre "Karpynė" kviečiamas APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGOS susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Sąjungos valdybos veiklos ataskaita.

2. Sąjungos veiklos finansinės ataskaitos tvirtinimas.

3. Sąjungos veiklos ilgalaikės strategijos aptarimas ir tvirtinimas - Dėl bendros veiklos ar susivienijimo su Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija (balsavimas).

4. Sąjungos pirmininko, valdybos (10 narių - po du iš kiekvienos apygardos apylinkių teismų) ir pirmininko pavaduotojo rinkimai. Pavaduotojas renkamas iš valdybos narių tarpo.

5. Sąjungos auditoriaus rinkimas.

6. Diskusijos.

7. Pietūs.

Kviečiame Sąjungos narius mokėti nario mokestį už 2015 metus per elektroninę bankininkystę, kadangi organizacija kasos su grynaisiais pinigais neveda jau 4 metus.

Mokestis liko nepasikeitęs, tai yra 28,96 Eur. Jeigu papildomai sumokėsite pervedimo mokestį, būtume dėkingi (iš pervedamos 28,96 Eur sumos nuskaičiuojamas 0,35-0,41 Eur mokestis už pervedimo paslaugas).   

Taip pat kviečiame nepamiršti, jog artėja pajamų deklaravimas ir Sąjungai Jūsų mokesčių 2 procentai yra gyvybiškai reikalingi. Aukokite.

 

 

Pastaruoju metu civilinėse bylose pasitaiko atvejų, kai bylos dalyvių vardu procesinius dokumentus paduoda acociacijos, tokios kaip Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga, VšĮ Advoc Lt ir panašios, kurių vienintelis veiklos tikslas yra atstovauti savo narius ginant jų interesus, susijusius su vartotojų teisėmis, verslo ir tautiškumo skatinimu, žmogaus, šeimos, darbo, civilinių ir pilietinių teisių apsauga, bendrijų, gyventojų, patalpų, žemės ir kito turto ir turtinių teisių savininkų teisėmis, gretutinėmis teisėmis, būsto ir kitų statinių statybos, priežiūros, vystymo klausimais, nusikalstamumo prevencijos ir administracinių teisės pažeidimų klausimais, teisme, kitose įstaigose. Jokių kitų veiklos tikslų tokios acociacijos neturi.  Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. sausio 14 dieną yra priėmęs nutartį Nr.3P-18/2015, kurioje pažymėjo, kad tokiu būdu siekiama apeiti CPK numatytus atstovavimo ribojimus, kas laikytina piktnaudžiavimu teise ir todėl tokia teisė negali būti ginama.

Priede- LAT nutartis Nr.3P-18/2015.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos